YEGEP Hakkında

 

  • İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programının temel hedefi, İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin, girişimcilik ve yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesi için etkin bir eğitim-öğretim müfredatı uygulanmasını, bunun sonucunda öğrencilerin ve akademisyenlerin yüksek katma değere sahip iş fikirleri ve buluşlarının ekonomiye daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde kazandırılarak, ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamaktır.
  • İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı uygulama sürecinde, verimlilik ve etkinlik temel alınarak,
  • Lisans öğrencileri, Lisansüstü öğrencileri ve Öğretim elemanlarından oluşup farklı disiplinlerden gelen karma katılımcılardan müteşekkil 35 kişilik sınıflarda, toplamda 48 grup olarak 1680 katılımcının eğitilmesi hedeflenmektedir.
  • Eğitimlerin uygulamalı olması için iş dünyasından alanında uzmanlar ve başarılı girişimciler davet edilerek uygulamalı ve interaktif bir eğitim süreci planlanmaktadır. Bu çerçevede sanayi ve ticaret odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirlikleri ve eğitim ziyaretleri gerçekleştirilecektir.